Ga naar hoofdinhoud

Friese bomen- en bossenstrategie

In de Bomen- en Bossenstrategie van de provincie Friesland verwoordt en verbeeldt de provincie Friesland hoe zij – samen met haar partners – in het landelijk en bebouwd gebied tot en met 2030 aan de slag willen gaan met het Friese deel van de landelijke Bossenstrategie (2020).

In het Klimaatakkoord van 2019 hebben Rijk en provincies afgesproken om de vastlegging van koolstofdioxide – CO2 – in bomen, bos en natte natuur te vergroten. Dit om een bijdrage te leveren aan vergroting van de biodiversiteit volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze afspraken waren uitgangspunt voor de landelijke Bossenstrategie. Hierin is de opgave gesteld op 0,4 Mton CO2 in 2030 met een streven naar 0,8 Mton CO2.

In dit kader hebben Rijk en provincies de ambitie om 10% meer bos te realiseren. Dit komt neer op 37.000 hectare, waarvan 15.000 hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook wordt ingezet op revitalisering van bestaande bossen en landschapselementen. Op basis van de landelijke Bossenstrategie maken alle provincies een eigen uitwerking c.q. provinciale strategie.

Friese versie

De Friese Bomen- en Bossenstrategie is opgesteld in een samenwerking tussen de provincie Friesland en partners als natuur- en landbouworganisaties, waterschap, gemeenten, agrarische collectieven en particuliere grondeigenaren. In 2020 inventariseerde Probos samen met deze partijen wat in Friesland de mogelijkheden zijn voor vastlegging van CO2 in bomen, bos en natte natuur. De uitkomsten zijn verwerkt tot achttien bouwstenen. In 2021 is op basis van de landelijke uitgangspunten en de Friese bouwstenen tot deze Friese Bomen- en Bossenstrategie gekomen. Ook de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) heeft een advies uitgebracht over deze strategie.

Hierin staat onder andere dat Friesland door middel van bomen, bos en natte natuur wil bijdragen aan CO2-vastlegging. In lijn met de landelijke Bossenstrategie heeft de provincie Fryslân tot en met 2030 de ambitie om door uitbreiding van bomen, bos en natte natuur minimaal de hoeveelheid CO2 vast te leggen die mogelijk is met een uitbreiding van 10% van het bosareaal. Daarnaast zijn er plannen om bestaand bos en landschapselementen te revitaliseren. De ambitie heeft betrekking op gebieden binnen en buiten het NNN.

De realisatiekansen zijn vooral gebonden aan grondsoort en landschapstype. Verder worden weidevogelgebieden ontzien van bebossing. Ook hecht de provincie Fryslân veel waarde aan het behoud van goede landbouwgronden.

Iedere provincie een eigen strategie

De doelen laten zich weliswaar in megatonnen, procenten en hectares uitdrukken, maar in de realisatie komt het er vooral op aan om keuzes op basis van kwaliteit en effectiviteit te maken. Juist daarom is het goed dat provincies hun eigen strategie volgen. Elk hebben zij immers hun eigen landschapstypen, kernkwaliteiten, beleidsopgaven en maatschappelijk kade waar de strategie in moet landen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Word nu abonnee van Houtwereld of Het Houtblad. Abonneer